​جهت مشاوره و خرید

09120139502

تولید کننده انواع
​​​​​​​ چسب زنده

کاغذ ضد آب
​​​​​​​
با پوشش دادن این رزین روی کاغذ و انواع منسوجات ازجمله پارچه های بدون بافت (nonwowen) آنها ضد آب نمایید.